K.V.K.K.

BAŞVURU FORMU (6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE) (KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURLARA İLİŞKİN1)

GENEL AÇIKLAMALAR 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “veri sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.

Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, işbu form kullanılarak;

1. İadeli taahhütlü mektupla, 2. Noter kanalıyla, 3. İşbu formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik

imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine iletilmesi, 4. Bu form doldurularak ilgili tesise şahsen başvurularak,

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde

Belirtilecek Bilgi İadeli Taahhütlü Hanlı Sakarya Mah. ATSO Sokak

NO:33 Arifiye / Sakarya

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Mektup ya da Noter Kanalıyla veya Şahsen Başvurularınızda

Korunması Kanunu Bilgi Talebi” Yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta

Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makineleri San. Tic. A.Ş. için

basaktraktortarim.00merkezkamu @hs02.kep.tr

Başak Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş. için

basaksatispazarlama.00kamu@hs 02.kep.tr

Kayıtlı Elektronik Postanın “Konu” (KEP) Yoluyla işbu Bölümüne “Kişisel Verilerin Formun 5070 Sayılı Korunması Kanunu Bilgi Talebi” Elektronik İmza Kanunu Yazılacaktır. Hükümlerine uygun Olarak atılmış güvenli Elektronik imza ile İmzalanarak

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Bu form doldurularak ilgili tesise şahsen başvurulabilir, Noter Kanalı ile Taahhütlü İadeli Posta ile Kep Adresi üzerinde ve Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

1 BGYS/ KVK - BF / 037 – 1.1.2019 v0

Şirket olarak tüm tesislerimiz için forumda başvurunuzun iletilmesini istediğiniz firma bilgisi “ Hangi Firmamız için Talepte Bulunuyorsunuz” alanı mutlaka seçilmelidir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız işbu başvuru formundaki seçiminize göre Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin işbu başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Şirketimize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgeler Şirketimize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya Sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir

Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

İsim – Soyisim :.................................................................

TC Kimlik Numarası :.................................................................

Telefon Numarası :.................................................................

E-Posta Adresi :.................................................................

İletişim Adresi :.................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

2 BGYS/ KVK - BF / 037 – 1.1.2019 v0

Hangi Firmamız için Talepte Bulunuyorsunuz (Lütfen İşaretleyiniz)

☐ Başak Traktör Tarım Ziraat ve İş Makineleri San. Tic. A.Ş.

☐ Başak Satış Pazarlama ve Yatırım A.Ş.

Şirketimiz İle Olan İlişkiniz ( Lütfen İşaretleyiniz )

☐ Çalışan Adayı ☐ İş Ortağı ☐ Bayi ☐ Eski Çalışan ☐ Ziyaretçi ☐ Yetkili Servis ☐ Yurt İçi Müşteri ☐ Yurt Dışı Müşteri ☐ 3. Taraf Firma

☐ 3. Taraf Firma Çalışanı ☐ Hizmet Sağlayıcı ☐ Diğer

F

Seçiminiz Diğer ise Lütfen Açıklayınız lütfen :...................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

İletişimde Olduğunuz Tarih veya Tarih aralığını belirtiniz lütfen:

........ / ....... / .......... İle ........ / ....... / ..........

Şirketimiz ile olan ilişkinizi özetleyin lütfen :......................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

3 BGYS/ KVK - BF / 037 – 1.1.2019 v0

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

4 BGYS/ KVK - BF / 037 – 1.1.2019 v0

Başvuru Sahibinin Beyanı

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğunu, Şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.

İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Cevabın yukarıda sağlamış olduğum ikametgâh adresime gönderilmesini istiyorum.

Cevabın yukarıda sağlamış olduğum kayıtlı elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum. Başvuruda Bulunan İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi)

İşbu form beş ( 5 ) sayfadan oluşmaktadır ve tüm sayfalar eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

5 BGYS/ KVK - BF / 037 – 1.1.2019 v0EN YAKIN BAYİMİZE ULAŞMAK İÇİN